ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ και για συντομία «ΕΘ.Ε.Α.Σ.», ή Ένωση, εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Ελλάδος καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Μ.Α.Σ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), εκτός από τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και αποτελεί την Εθνική συντονιστική τους οργάνωση.

Ειδικότερα η «ΕΘ.Ε.Α.Σ.»

1. Επιμελείται τη διάδοση και προώθηση της Συνεταιριστικής ιδέας και αναδεικνύει τον ρόλο και την προσφορά των συλλογικών δράσεων των αγροτών στην κοινωνία και την Εθνική Οικονομία.

2. Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε διεθνείς Οργανισμούς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος και τη λειτουργία των συλλογικών του δραστηριοτήτων.

3. Προτείνει και αναπτύσσει μεθόδους για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των μελών της χωρίς να ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας.

4. Γνωμοδοτεί ύστερα από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα που αφορούν το Συνεταιριστικό Κίνημα, την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα.

5. Αναδεικνύει και ενδυναμώνει τις συλλογικές δράσεις των αγροτών ως απαραίτητο εργαλείο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και ως μέσο της διατήρησης και προστασίας του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού στην ελληνική ύπαιθρο.

6. Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις συμπράξεις και συγχωνεύσεις μεταξύ ομοειδών ή μη συλλογικών δράσεων των αγροτών, για την δημιουργία οικονομικά βιώσιμων και επιχειρηματικά ισχυρών μονάδων, προκειμένου να διεισδύουν αποτελεσματικά στα ελληνικά και διεθνή δίκτυα διάθεσης αγροτικών προϊόντων και διακίνησης αγροτικών εφοδίων.

7. Συμβάλει και ενισχύει την συμμετοχή των αγροτικών οργανώσεων στη διαμόρφωση νομοθετικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία και η δράση τους.

8. Παρεμβαίνει σε θέματα διαμόρφωσης και εφαρμογής Ευρωπαϊκών και Εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων και πληροφορεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για θέματα που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας και της εφαρμοσμένης πρακτικής, έτσι ώστε η Διοίκηση να είναι περισσότερο αποτελεσματική .

9. Ενθαρρύνει και στηρίζει την δημιουργία σχέσεων εμπορικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας των αγροτικών συνεταιρισμών και λοιπών μελών της με αντίστοιχες επιχειρήσεις (ομοειδείς ή μη) της κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Ελλάδος και του εξωτερικού, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα για τα μέλη της.

10. Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα.

11. Συμμετέχει σε ενέργειες προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε δίκτυα διανομής, καθώς επίσης και την ένταξη όλων αυτών των δράσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την υλοποίησή τους.

12. Συμβάλει στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων εργαλείων της πληροφορικής ως μέσων για την βελτίωση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα και την ανέλιξη των συνεταιριστικών οργανώσεων.

13. Εκπονεί μελέτες, εργασίες, έρευνες για την εξυπηρέτηση και Εκπαίδευση των μελών της και συμμετέχει σε κάθε διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων που έχουν σχέση με την αγροτική και συνεταιριστική εκπαίδευση και ανάπτυξη.

14. Μετέχει σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των μελών της και της συνεταιριστικής εκπαίδευσης , εκδίδει έντυπα, εκπαιδευτικά βοηθήματα, οργανώνει και συμμετέχει σε εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, που ενδιαφέρουν τα μέλη τους. Μεριμνά για την παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στα αιρετά και στα υπαλληλικά στελέχη των μελών της. Επίσης συμμετέχει σε ολοκληρωμένα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα υποστήριξης της απασχόλησης.

15. Γνωμοδοτεί για τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και γενικά για όσες περιπτώσεις ζητείται η γνωμοδότησή της.

16. Παρακολουθεί την διαμόρφωση της αγροτικής, συνεταιριστικής, φορολογικής νομοθεσίας που αφορά τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, υποβάλλει σχετικές προτάσεις προς την Πολιτεία και διεκδικεί την εναρμόνισή τους με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των αγροτών, καθώς και του συνεταιριστικού κινήματος γενικότερα.

17. Τηρεί Μητρώο Μελών, στο οποίο φυλάσσονται τα καταστατικά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με τα μέλη της και συνεργάζεται με την αντίστοιχη Υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Μητρώου της.

18. Συμμετέχει σε υπερεθνικά όργανα εκπροσώπησης των αγροτών και των Συνεταιριστικών τους Οργανώσεων. Καλλιεργεί πολύπλευρες σχέσεις με αντίστοιχες Οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε συλλογικά όργανα των κοινωνικών ομάδων, συμβούλια, επιτροπές και σε κάθε μορφής όργανα, που συνιστώνται από το Κράτος, οργανισμούς, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

19. Συμμετέχει στην σύσταση οργάνων μαζί με άλλους κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς για υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων και για την εξυπηρέτηση των μελών της, αναλαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συντονιστικό ρόλο, σε συμμετοχή των μελών του σε δημόσιους διαγωνισμούς, στην υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων παροχής έργου και υπηρεσιών που αναλαμβάνουν τα μέλη της και μετέχει σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες .

20. Συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

21. Μεσολαβεί και διαπραγματεύεται μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέλη της την επίλυση των οικονομικών, διοικητικών και λοιπών προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη .

22. Ιδρύει και λειτουργεί περιφερειακά παραρτήματα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθένα από τα οποία αναλαμβάνει την προώθηση των δραστηριοτήτων της στην περιφέρεια της ευθύνης του, συνεργαζόμενο με τις τοπικές αρχές .

23. Η «ΕΘ.Ε.Α.Σ.» εφαρμόζει απαρέγκλιτα την αρχή της κομματικής ουδετερότητας. Κατά τις δραστηριότητές της, τις συνεδριάσεις των οργάνων της και τις συσκέψεις που οργανώνει ή συμμετέχει, δεν επιτρέπει να αναμιγνύονται θέματα που έμμεσα ή άμεσα έχουν κομματικό χαρακτήρα ή υπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες.