Υποχρεωτική η άδεια παρέκκλισης

Υποχρεωτική η άδεια παρέκκλισης
Είναι υποχρεωτικό όλοι οι παραγωγοί να χρησι?οποιούν βιολογικούς σπόρους σπορά και πατατόσπορο ή να διαθέτουν την σχετική άδεια παρέκκλισης είτε είναι στο ?εταβατικό στάδιο είτε σε βιολογικό στάδιο

Για όσους παραγωγούς εντάχθηκαν στη Βιολογική Γεωργία και δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο.


Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης της Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥπΑΑΤ, οι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο, είναι υποχρεωμένοι να αιτηθούν από τη ΔΑΟΚ άδεια παρέκκλισης.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η χρήση βιολογικά παραγό?ενου σπόρου σποράς και πατατόσπορου είναι απαίτηση της ενωσιακής νο?οθεσίας σύ?φωνα ?ε το ση?είο θ του άρθρου 12 του Καν. 834/07 και αποτελεί υποχρέωση του επιχειρη?ατία που εντάσσεται σε καθεστώς ελέγχου.

Η ενωσιακή νο?οθεσία στο άρθρο 45 του Καν. 889/08 της Επιτροπής και σε εφαρ?ογή αυτού η ΚΥΑ 295194/09, (ΦΕΚ 756 Β?) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κατά παρέκκλιση χρήση συ?βατικού σπόρου σποράς και πατατόσπορου.

Με την θέσπιση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών παρέκκλισης από τις ΔΑΟΚ και την έναρξη εφαρ?ογής του ηλεκτρονικού συστή?ατος καταχώρησης και έκδοσής τους, το Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης επισή?ανε ?ε σχετικό έγγραφο, ότι υπόχρεοι για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης είναι οι παραγωγοί που βρίσκονται σε πλήρως βιολογικό στάδιο διατηρώντας το καθεστώς του Καν. 2092/91 που ίσχυε έως τις 31/12/2008.

?στόσο, σύ?φωνα ?ε το άρθρο 36 του Καν. (ΕΚ) 889/08 για να ?πορούν να θεωρηθούν βιολογικά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα πρέπει να έχουν εφαρ?οστεί στα αγροτε?άχια οι κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10,11 και 12 του Καν. (ΕΚ) 834/07 κατά τη ?εταβατική περίοδο και κατά συνέπεια να έχουν χρησι?οποιηθεί βιολογικοί σπόροι σποράς και πατατόσπορος ή να έχουν εκδοθεί άδειες παρέκκλισης για τη χρήση συ?βατικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Λα?βάνοντας υπόψη τα παραπάνω και παρόλο που η βάση δεδο?ένων ?ε τους βιολογικούς σπόρους σποράς τα τελευταία επτά χρόνια είναι κενή και συνεπώς όλοι οι βιοκαλλιεργητές δικαιούνται χρήση ?η βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού ?ε την έκδοση σχετικής άδειας πριν τη σπορά, είναι υποχρεωτικό όλοι οι παραγωγοί να χρησι?οποιούν βιολογικούς σπόρους σπορά και πατατόσπορο ή να διαθέτουν την σχετική άδεια παρέκκλισης είτε είναι στο ?εταβατικό στάδιο είτε σε βιολογικό στάδιο.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και δεδο?ένου του αρ. αρ.306732/12-6-2009 εγγράφου της Υπηρεσίας, στο εξής όλοι παραγωγοί από την ένταξη τους στο καθεστώς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο να αιτούνται στην αρ?όδια ΔΑΟΚ την έκδοση άδειας παρέκκλισης.