Διοίκηση

Διοικηση

Διοικηση

Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο κάθε έτος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ