Στόχοι και επιδιώξεις

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ και για συντομία «ΕΘ.Ε.Α.Σ.», ή Ένωση, εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Ελλάδος καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Μ.Α.Σ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), εκτός από τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και αποτελεί την Εθνική συντονιστική τους οργάνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ